To nie je očkovanie, ale genocída – fejtón (už asi nad rámec žánru)

Celý projekt plošného očkovania (aj predtým testovania) hlava-nehlava „vakcínou“ ktorá je v podstate bunkovou genetickou terapiou bez dôsledného preverenia vedľajších účinkov a to najmä teratotoxicity, zabránenie prístupu podstatnej časti obyvateľstva k zdravotníckym službám  zavedením experimentu s  tzv. telemedicínou,   je projektom vládnou mocou organizovanej genocídy podľa:

 Zákon č. 300/2005Z. z. Trestný zákon

§ 418

Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,

potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

 

Spôsob propagácie, nátlaku, vyhrážky, zastrašovanie politikmi a ich prisluhovačmi pri presadzovaní plošného očkovania a predtým testovania, môže byť  naplnením skutkovej podstaty ešte ďalších trestných činov. Na všetkých aktérov a ich prisluhovačov je nutné podať trestné oznámenie. K oprávnenosti takéhoto postupu, by sa mali vyjadriť právnici, ale iného razenia, ako napr. JUDr. Mazák. Ak na to nestačia súčasne platné zákony, treba s  „nadšením“ prijať a počkať si na Kolíkovej novelu trestného zákona a obratom podať tresne oznámenie na všetkých tých , ktorí a systematicky klamali a klamú verejnosť.

Napríklad za tieto vyhlásenia a činy:

Vakcína je sloboda

Podvodne stotožnili vakcíny, ktorými sme boli v minulosti vakcínovaní so súčasnou bunkovou génovou terapiou. Pretože majú spoločnú akurát ampulku, v ktorej je očkovacia látka a injekčnú striekačku s ihlou. Striekačka bola v minulosti zo skla na viacnásobné použitie, teraz je z plastu, čo je nepodstatný rozdiel, ale ak by bol jediný, nevidím dôvod na obavy z tohto súčasného „vakcínovania“.

Očkujú bez predchádzajúceho odborného lekárskeho vyšetrenia, proti mutujúcemu vírusu a v období prebiehajúcej epidémie, opakovaným očkovaním tiež bez kontrolného vyšetrenia, takto priamo ohrozujú zdravie očkovaných. Táto prax  je v rozpore učebnicovými poznatkami v tejto oblasti.

Zabránenie liečbe obyvateľstva účinnými prostriedkami podľa súčasného stavu  poznatkov a praxe medicíny.

Zoznam treba doplniť!

V trestnom zákone zatiaľ máme:

§ 192

Nátlak

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu,

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo

e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

d) za krízovej situácie.

§ 425

Neľudskosť

Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí

a) vraždy,

b) vyhladzovania ľudí,

c) zotročovania,

d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva,

e) mučenia,

f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,

g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,

h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,

i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo

j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Šírenie poplašnej správy

§ 361

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2

a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Zákon č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník

§ 45

Klamlivá reklama

(1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.

(2) Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o

a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol,

b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú,

c) charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.

Nedá nikomu s prístupom k internetu veľa námahy ku každému paragrafu priložiť konkrétne vystúpenia politikov a ich prisluhovačov. Skromnou zbierkou disponuje každý, o veci verejné sa zaujímajúci občan.

Očkovanie overenými, zdôrazňujem skutočnými vakcínami, pokladá väčšina tzv. antivaxerov za významnú formu boja proti infekčným chorobám, ale spôsob, ktorým dnešná vláda presadzuje celoplošné očkovanie, pokladajú za štátny terorizmus, ktorý nemá vzhľadom na jeho rozsah obdobu. Gaslighting je hlavnou pracovnou metódou súčasnej politickej a mediálnej scény.

Vypracovanie a pripojenie vzoru trestného oznámenia v trestných veciach, ktoré sú uvedené hore, ostrieľaným právnikom, určite uvíta viacero štátnym terorom postihnutých spoluobčanov.  V prípade, že by prokuratúra začala skutočne konať, možno by už nebolo nutné strieľať z Auróry, ktorá sa pomaly, ale iste vlečie hore Dunajom, prípadne znova aktivovať príslušný článok ústavy.

Poznámky:

1) Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky

Čl. 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

 

 

 

 

 

Pridajte Komentár