Povinná deratizácia – fejtón

Reguláciu živočíšnych škodcov usmerňuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008 Z. z., a to v §12 ods.2 písm. e), kde sa uvádzajú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorými sú dezinfekcia a regulácia živočíšnych […]

Povinná deratizácia – fejtón Read More »